10 de julio de 2019

Becas de formación profesional archivística en las Cortes Valencianas
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ARXIVÍSTICA, RELACIONADA AMB L'ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA I ADMINISTRATIVA I ELS FONS DOCUMENTALS DE LES CORTS VALENCIANES


RESOLUCIÓ DEL LLETRAT MAJOR
De conformitat amb el primer incís del primer apartat de l’article 34 del Reglament de les Corts Valencianes (BOC núm. 359, de 3 de mayo de 2019), fent ús de la delegació conferida per la Mesa de les Corts Valencianes, en virtut de l’Acord 3.173/IX, de 12 de febrer de 2019, de la Mesa de les Corts Valencianes, sobre la delegació en el lletrat major-secretari general de la competència per a dictar les resolucions que a la Mesa de les Corts Valencianes li corresponga adoptar en els afers i expedients en matèria de personal, a instància de la direcció de l’Àrea Administrativa Parlamentària, vistos els informes jurídic i econòmic i amb l’informe de fiscalització favorable de la Intervenció de les Corts Valencianes, resolc:

PRIMER
Convocar tres beques de formació professional arxivística, relacionada amb l’activitat parlamentària i administrativa i els fons documentals d’aquesta institució, d’acord amb les bases aprovades per la Mesa de les Corts Valencianes en la reunió de 26 de juny de 2019 i publicades en el BOCV número 11, de 3 de juliol de 2019.
SEGON
Les beques contingudes en aquesta convocatòria es concediran amb càrrec al pressupost de les Corts Valencianes per a l’any 2019, per un import global de 12.000 euros (dotze mil euros), amb càrrec a la línia pressupostària 112.111.48001, «Beques a l’estudi».
TERCER
Segons la base tercera de l’Acord de Mesa de 26 de juny de 2019 referenciat, el termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà del dia de la publicació d’aquesta resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes.
QUART
La comissió d’avaluació per a la present convocatòria queda conformada per les següents persones:
– Presidència: Juan Antonio Martínez Corral, lletrat de les Corts Valencianes.
– Vocals:
– Joaquín José Marco Marco, lletrat de les Corts Valencianes.
– Ferran Garcia i Mengual, director P. S. de l’Àrea Administrativa Parlamentària.
– María José Cubells Puertes, arxivera de les Corts Valencianes.
– Secretària: Asunción Cabedo Llorens, cap del Departament de Personal.
La present resolució pot ser recorreguda en el termini d’un mes mitjançant un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa de les Corts Valencianes, en els termes previstos en l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o directament davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en aplicació de la
Llei 39/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palau de les Corts Valencianes
València, 3 de juliol de 2019
El lletrat major
Francisco J. Visiedo Mazón

Otras entradas de interés

Related Posts with Thumbnails